Kullanıcı SÖzleşmesi

  1. Home

Kullanıcı Sözleşmesi

1. KULLANIM KOŞULLARI;
 
www.soletransfer.com alan adlı internet sitesini kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.soletransfer.com internet sitesini (bundan böyle 'Portal' olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve-veya “Üye” olarak, işbu 'Kullanım Koşulları''nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, 'Kullanım Koşulların''da belirtilen ve 'Portal''da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, 'Portal''da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen 'Portalı' kullanmaktan vazgeçiniz.
1.a. İşbu 'Portal''ın sahibi Sole Transfer'tir (bundan böyle kısaca 'Sole Transfer' olarak anılacaktır)’dır.
1.b. 'Sole Transfer' işbu Kullanım Koşulları'nı, 'Portal''da yer alan her tür bilgi ve 'İçerik''i,  'Kullanıcı'ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.Bu değişiklikler periyodik olarak 'PORTAL''da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.'PORTAL' hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde 'PORTAL''a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi 'Kullanım Koşulları''nı ve 'Sole Transfer' tarafından işbu 'Kullanım Koşulların''da yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.İşbu 'Kullanım Koşulları' internet sitesi üzerinden yayınlanarak;'PORTAL'ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
 
2. TANIMLAR;
 
'Portal'; www.soletransfer.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan 'Sole Transfer''in 'Hizmet''lerini sunduğu internet sitesi.
'Kullanıcı';'Portal''a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
'Üye'; 'Portal''a üye olan ve 'Portal' dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan 'Kullanıcı'.
'Üyelik'; 'Üye' olmak isteyen 'Kullanıcı''nın, 'Portal''daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin 'Sole Transfer' tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür.Üyelik işlemleri tamamlanmadan 'Üye' olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 'Üyelik' hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.'Üyelik' başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin 'Sole Transfer' tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. 'Sole Transfer' gerekli görmesi halinde 'Üye''nin 'Üyelik' statüsünü sona erdirebilir, 'Üyelik''i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı 'Üyelik' başvurusunu kabul etmeyebilir.
'Sole Transfer Üyelik Hesabı'; 'Üye''nin 'Portal' içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, 'Üyelik''le ilgili konularda 'Sole Transfer''e talepte bulunduğu, 'Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği' 'Kullanıcı Adı' ve 'Şifre' ile 'Portal' üzerinden eriştiği 'Üye''ye özel internet sayfaları bütünü.
'Sole Transfer Hizmetleri' (Hizmet); 'Portal' içerisinde 'Üye''nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla 'Sole Transfer' tarafından sunulan uygulamalardır. 'Sole Transfer', 'Portal' içerisinde sunulan 'Hizmet''lerinde dilediği zaman değişiklikler ve-veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve-veya uyarlamalarla ilgili 'Üye''nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar 'Portal''dan 'Üye''ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar 'Portal''da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
'İçerik'; 'Portal''da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
'Sole Transfer Arayüzü'; Sole Transfer ve 'Üye''ler tarafından oluşturulan içeriğin 'Kullanıcı''lar tarafından görüntülenebilmesi ve 'Sole Transfer Veritabanıın''dan sorgulanabilmesi amacıyla 'Kullanıcı''lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları 'Sole Transfer''e ait olan tasarımlar içerisinde 'Portal' üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
'Sole Transfer Veritabanı'; 'Portal' dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği 'Sole Transfer''e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır
 
3. Sole Transfer HİZMETLERİ;
3.a. 'Sole Transfer', 'Üye''ler tarafından 'Sole Transfer Veritabanı''na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle 'Sole Transfer Veritabanı" üzerinden 'Kullanıcı''lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.b. 'Sole Transfer', 'Portal' içerisinde 'Kullanıcı''ların, 'Üye' ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.c. 'Sole Transfer', 'Portal' dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.d. 'Sole Transfer', 'Portal' dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile 'Portal' dahilinde erişilen 'İçerik''leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 'Sole Transfer', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
 
4. Sole Transfer PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER;
4.a. 'Kullanıcı''lar hukuka uygun amaçlarla 'Portal' üzerinde işlem yapabilirler.'Kullanıcı''ların 'Portal' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili 'Sole Transfer''in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını 'Kullanıcı' kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.b. 'Portal', 'Üye''ler tarafından 'Sole Transfer Veritabanı''na yüklenen 'İçerik''lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.'Sole Transfer', 'Kullanıcı''lar tarafından görüntülenen ilan ve 'İçerik''lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir.Söz konusu ilan ve 'İçerik''ler dolayısıyla 'Sole Transfer''in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü 'Sole Transfer''in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
4.c. 'Sole Transfer' 'PORTAL' dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve-veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.d. 'Kullanıcı''lar 'Portal' dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, 'Sole Transfer''in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.e. 'Kullanıcı''lar, 'Portal' dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden 'Üye' veya 'Sole Transfer''in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
4.f. 'Sole Transfer', 'Kullanıcı' bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. 'Sole Transfer' aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, 'Portal'ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.Sole Transfer.com’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Sole Transfer’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
4.g. Sole Transfer, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj-teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Sole Transfer’e yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.ğ. 'Portal' üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve-veya 'Sole Transfer''in 'Kullanım Koşulları' çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; 'Sole Transfer''’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.h. 'Sole Transfer', ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve 'Sole Transfer Arayüzü''nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, 'Sole Transfer' üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine 'Sole Transfer' tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; 'Sole Transfer''in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.ı. 'Portal''in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, 'Portal''in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde 'Site''ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. 'screen scraping' yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, 'Site''nin ve 'Portal''deki içeriğin 'Kullanım Koşulları' ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; 'Sole Transfer''in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; 'Sole Transfer', 'Kullanıcı''yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. 'Kullanıcı' bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.i. 'Portal''de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan 'Sole Transfer''in sorumlu tutulamayacağını 'Kullanıcı' kabul ve taahhüt etmektedir.
 
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI;
'Portal' dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu 'Portal''ın (sınırlı olmamak kaydıyla 'Sole Transfer Veritabanı', 'Sole Transfer Arayüzü', tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte 'Sole Transfer'in telif haklarına tabi çalışmaları' olarak anılacaktır) 'Sole Transfer''e ait ve-veya 'Sole Transfer' tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.'Kullanıcı''lar, 'Sole Transfer' hizmetlerini, 'Sole Transfer' bilgilerini ve 'Sole Transfer''in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 'Sole Transfer''in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu 'Site Kullanım Koşulları' dahilinde 'Sole Transfer' tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde 'Sole Transfer''in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu 'Kullanım Koşulları' dahilinde 'Sole Transfer' tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde 'Sole Transfer'; 'Sole Transfer' hizmetleri, 'Sole Transfer' bilgileri, 'Sole Transfer' telif haklarına tabi çalışmaları, 'Sole Transfer' ticari markaları, 'Sole Transfer' ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 
6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER;
'Sole Transfer', dilediğinde, tek taraflı olarak işbu 'Kullanım Koşulları''nı herhangi bir zamanda 'Portal''da ilan ederek değiştirebilir.İşbu 'Kullanım Koşulları''nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir.İşbu 'Kullanım Koşulları' 'Kullanıcı''nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
7. MÜCBİR SEBEPLER;
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde 'Sole Transfer''in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 'Mücbir sebep', ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Sole Transfer''in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
 
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ;
'Kullanım Koşulları' uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu 'Kullanım Koşulları' dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.İşbu 'Kullanım Koşulların''dan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
'Kullanım Koşulları' 'Sole Transfer' tarafından 'Portal''de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.'Kullanıcı''lar işbu 'Kullanım Koşulları''nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri 'Portal''ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

WhatsApp Hemen Ara